Oferta edukacyjna

 

PRZEWORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE 

– OFERTA EDUKACYJNA –

Nauczanie w szkole odbywa się w kilku sys­temach

W I stop­niu ( pod­sta­wowym) są dwa cykle:

  • sześ­ci­o­letni (dziecięcy) dla dzieci od 6 do 9 lat
  • cztero­letni (młodzieżowy) dla uczniów powyżej 10 roku życia.

Niepubliczna Szkoła Muzy­czna I stop­nia zapew­nia pod­sta­wowe wyk­sz­tałce­nie muzy­czne w zakre­sie gry na fortepi­anie, skrzyp­cach, wiolon­czeli, ako­rdeonie, gitarze, klarnecie, sak­so­fonie, trąbce, fle­cie, perkusji oraz pod­stawy teorii muzyki.

Szkoła przy­go­towuje uczniów do egza­minu do szkół muzy­cznych II stopnia.

W II stop­niu nauka prowad­zona jest na wydziałach:

  • instru­men­tal­nym (6-letnim)
  • wokalnym (4-letnim)

Niepubliczna Szkoła Muzy­czna II stop­nia zapew­nia wyk­sz­tałce­nie muzy­czne na poziomie śred­nim w zakre­sie śpiewu, gry na fortepi­anie, ako­rdeonie, gitarze, klarnecie, sak­so­fonie, trąbce, puzonie, fle­cie, skrzyp­cach, wiolon­czeli, perkusji.

Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły po zda­niu egza­minu dyplo­mowego umożli­wia ubie­ganie się o dal­sze ksz­tałce­nie na poziomie wyższym i zdoby­cie zawodu muzyka.

Kandy­daci do szkoły (z wyjątkiem kandy­datów na Wydział Wokalny) winni wykazać się przy­go­towaniem muzy­cznym na poziomie podstawowym!

Szkoła przy­go­towuje absol­wen­tów do egza­m­inów na stu­dia muzyczne.

Zaję­cia w NSM I i II stop­nia odby­wają się w godz­i­nach popołud­niowych. Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że pro­gramy wszys­t­kich przed­miotów są zgodne z pod­stawami pro­gramowymi zawartymi w Roz­porządze­niu Min­is­tra Kul­tury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie pod­staw pro­gramowych ksz­tałce­nia w zawodach szkol­nictwa artystycznego.

 

 

Prowadz­imy również:

Przed­szkole Muzy­czne
Spotykamy się raz w tygodniu i zagłębiamy w świat muzyki. zajęcia stanowią świetne przygotowanie w kierunku Szkoły Muzycznej, ale także są alternatywną i „zdrową” formą spędzania wolnego czasu dla maluchów. Podczas spotkań ćwiczymy poczucie rytmu i słuch muzyczny, poznajemy znaki i terminy muzyczne oraz instrumenty. Dodatkowe korzyści płynące ze spotkań to trening podzielności uwagi, skupienia oraz nauka prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach, jak np. koncert. Tremie mówimy „pa, pa”  oswajając się ze sceną podczas publicznych występów. Jest tez sporo ruchu i tańca. Wszystko to obywa się w wesołej atmosferze zabawy.

Nabór jest ciągły, zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat!

 

Studium Wokalno-Instrumentalne

Zapew­nia naukę śpiewu (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) oraz naukę gry na wybranym instrumencie. Naszym głównym celem jest nauczanie śpiewu i gry na instru­men­tach, rozwi­janie uzdol­nień muzy­cznych oraz ksz­tał­towanie wrażli­wości este­ty­cznej. Dos­tosowu­jemy pro­gram nauki gry do wieku, predys­pozy­cji i zdol­ności ucznia. Nauka śpiewu i gry na instru­men­cie jest oparta na relacji mistrz-uczeń.

Więcej informacji pod nr telefonu: 696 316 124

 

 

Archiwum
Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEAZakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego